ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

change
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation และภาค Oral presentation นั้น เนื่องด้วยพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปี 2560 ได้เลื่อนเป็นวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับงานประชุมวิชาการดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเลื่อนกำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 เป็นวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง e-mail : research-sru@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-7791-3341
หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
แบบตอบรับ

การนำเสนอผลงานระดับชาติแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขา ได้แก่

ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตามรูปแบบที่กำหนดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
1. แบบตอบรับ
2. Template Full Paper ในรูปแบบ *.PDF

การนำเสนอระดับนานาชาติ (English Presentation)