slide-2
slide-1

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีภายในประเทศมีการสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ นักวิจัย ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077-913-340 โทรสาร 077-913-341 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1370-9696 Email: research-sru@hotmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

Features Posts

โครงการประชุมวิชาการ

ปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ