ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

Theme :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ นักวิจัยทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก

Date :  วันที่  12-13 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Visit Site