ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

Theme :  แพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

Date : 13-14 ธันวาคม 2561

Visit Site