การประชุมวิชาการ “การพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล”

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล”

Theme :  การประชุมวิชาการของเครือข่ายนักสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สู่ระดับสากล

Date :  31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562

Visit Site