ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

Theme :  แพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

Date :  22-24 พฤศจิกายน 2560

Visit Site