การประชุมวิชาการ “การพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล”

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล”

Theme :  การประชุมวิชาการของเครือข่ายนักสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สู่ระดับสากล

Date :  31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562

Visit Site

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

Theme :  แพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

Date : 13-14 ธันวาคม 2561

Visit Site

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

Theme :  แพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

Date :  22-24 พฤศจิกายน 2560

Visit Site

The 33 rd National Graduate Research Conference

Theme :  เวที สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Date :  11- 12 ธันวาคม 2557

Visit Site