• 2,000 บาท สำหรับ Oral presentation
  • 1,500 บาท สำหรับ Present presentation
  • 3,000 Bath for English Presentation

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน กระเป๋าเอกสาร USB Flash Drive