• ร่างกำหนดการพิธีการ
  • กำหนดการ Oral Presentation
  • กำหนดการ Poster Presentation
  • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) บัดนี้-31 กรกฎาคม 2561
  • วันประกาศบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ 15 กันยายน 2561
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับโปสเตอร์ 30 กันยายน 2561
    ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและบทความมาได้ที่ research-sru@hotmail.com
    ตามรูปแบบที่กำหนด