แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

รูปแบบบทคัดย่อ : Template Abstract (PDF)

รูปแบบบทความ : Template Fullpaper (PDF)

       ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและบทความมาได้ที่ research-sru@hotmail.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0813709696