วิธีการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

  • Poster Presentation : 1,500 บาท
  • Oral Presentation : 2,000 บาท
  • English Presentation : 3,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 518-2-13254-7 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
  • ให้สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล
  • ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 0-7735-5680 หรือ สแกนส่งไฟล์มาที่ E-mail : research-sru@hotmail.com

หมายเหตุ

  • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น
  • กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน แต่ผู้วิจัยไม่ส่งผลงานเข้ามาจะไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น