ข้อแนะนำในการนำเสนอ

  1. คอมพิวเตอร์ในห้องนำเสนองานวิจัย จะใช้ Microsoft office version 2007
  2. ควรใช้ ” Font มาตรฐาน ” ในการทำ presentation เพื่อป้องกันการอ่านตัวอักษรไม่ได้
  3. กำหนดเวลาในการ present “15 นาที ” และสำหรับการตอบคำถาม & ข้อเสนออีกไม่เกิน 15 นาที
  4. จะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ชูป้ายเตือน ณ เวลาการนำเสนอเหลืออีก 5 นาที และ 1 นาทีตามลำดับ จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลา
  5. ให้ส่ง File ที่จะใช้นำเสนอแก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องที่นักวิจัยต้องนำเสนอ ตามเวลาในกำหนดการ
  6. กรณีนำเสนอแบบ Poster ให้นักวิจัยนำ Poster มาติดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560