ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

sru-conference-11thสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และ Western Mindanao State University ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขา ได้แก่

 1. ด้านการศึกษา (Education)
 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences & Technology)
 3. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
 4. ด้านพัฒนาสังคม (Social Development)
 5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
 6. English Presentation Group
  • Education
  • Social Science
  • Science and Technology

ข้อกำหนด” ในการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Complete full paper)

 1. ส่งบทความทางระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น โดยตั้งชื่อเรื่องเป็นชื่อบทความวิจัยของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 2. ต้องเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตาม comments ของผู้ทรงคุณวุฒิสมบูรณ์แล้ว
 3. ให้ส่งเป็น PDF File เท่านั้น (ไม่รับบทความที่ใช้ Micro. Word)
 4. Final File ที่จำเป็นต้องส่งในระบบลงทะเบียนออนไลน์ จะประกอบด้วย 2 Files ได้แก่
  1. Abstract paper ให้นักวิจัยแยกเฉพาะ ชื่อบทความ, ชื่อผู้แต่ง, abstract และ คำสำคัญ
   (ไทย/อังกฤษ)
   [download Abstract template]
  2. Complete full paper (รวม Abstract อยู่ภายใน / ไม่ต้องใส่เลขหน้า)
   [download Full paper template]

รับเฉพาะ PDF File เท่านั้น เฉพาะเอกสารตามข้อ 4