ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

sru-conference-11thสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และ Western Mindanao State University ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation และภาค Oral presentation

 

 

การนำเสนอผลงานระดับชาติแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขา ได้แก่

ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตามรูปแบบที่กำหนดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
1. แบบตอบรับ
2. Template Full Paper ในรูปแบบ *.PDF

การนำเสนอระดับนานาชาติ (English Presentation)