SRU National and International Conference 2017

sru-conference-11thสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและ Western Mindanao State University ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560