แสดงผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 33 คน
ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
33 นางสาวสรญา อินทร์แก้ว โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร โบบทอง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
31 นางสาวพลอยณัชชา ทองมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
30 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐
29 เยาวลักษณ์ สุวรรณแข (ผศ.ดร.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
28 นายณัฐนัย พิลึก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 นางสาวประภัสสร นาคสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี เกาะสมุย
26 นางสาวพัชรี สุวรรณสอาด มหาวิทยาลัยทักษิณ
25 นางสาวรัชนีย์ ศรีศักดา มหาวิทยาลัยทักษิณ
24 อาจารย์นพดล คนซื่อ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23 อาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22 อาจารย์กุลสตรี ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 จารุณี การี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20 เยาวดี รุ่งเรือง หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19 อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18 นางสาวอรนิต ประนมไพร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
16 อาจารย์เอพร โมฬี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14 อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 อาจารย์ศิริงาม แผลงชีพ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12 ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11 นางสาวสุนิษา คงแก้ว หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 อาจารย์ธนพร อธิกิจ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 รศ.ปราณี อัศวภูดิตกุล สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6 อาจารย์ศิริญาพร ปรีชา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 อาจารย์ธิดา แซ่ชั้น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 อาจารย์สุธิดา ไทยกลาง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 อาจารย์วิเชียร หมันแล่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ดร.ธณิศา สุขขารมย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี