หลักการและความเป็นมา

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและรวดเร็วต่อสังคมโลกและสังคมไทย วิถีชีวิต การทำงาน และทุกมิติในสังคม การจัดการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ให้ตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลง โอกาสและความท้าทายของศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญยิ่ง และจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาอย่าง “รู้เท่าทัน” และการรวมพลังเครือข่ายในการสร้างกำลังคนที่ตอบสนองตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพร่วมสร้างและขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษาในวงการวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และสร้างความร่วมมือเครือข่ายในระดับชาติ รองรับทิศทางการพัฒนาสู่ระดับสากลร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษาที่เล็งเห็นถึงเป้าหมายโครงการสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษา เครือข่ายการศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สมาคม สถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน เพื่อที่จะได้แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ รวมทั้งบุคลากร ครู อาจารย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

ด้วยความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงร่วมมือกันในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้วยการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การผลิตครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการผลิต และพัฒนาครูบรรณารักษ์ และหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การปฏิรูปการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการผลิตครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล

เป้าหมายโครงการ

 1. อาจารย์ หลักสูตรสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์และอาจารย์คณะครุศาสตร์ ที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 2. บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ บุคลากรการศึกษา
 3. นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครือข่ายนักสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ ครูอาจารย์ บุคลากรการศึกษา สมาคมได้แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ รวมทั้งความรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สู่ระดับสากล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. อาจารย์ ดร.พิชัย สุขวุ่น
 2. อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
 3. อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์
 4. อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง
 5. อาจารย์เอพร โมฬี
 6. อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์
 7. อาจารย์กฤษมาศ พันธ์มูสิก
 8. อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด
 9. อาจารย์สันติชัย แย้มใหม่
 10. นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
 11. นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว
 12. นางจารี วาริชกิจกุล