ผู้ประสานงานโครงการ

คุณอโนชา คูเพ็งชั้ว เบอร์โทรศัพท์ 090-1698985
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์ – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรสาร 077-913364 หรือ E-mail : piyarat.pir@sru.ac.th