กำหนดการโครงการ

การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล

ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม  2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด
09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์: ข้อคิดและการเตรียมการ”
วิทยากรโดย รศ.ดร. มนตรี แย้มกสิกร คณะกรรมการรับรองหลักสูตรครูคุรุสภา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 น. เสวนาเรื่อง “การผลิตและการพัฒนาครูบรรณารักษ์ กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่นและสากล”
วิทยากรโดย Professor Mitsuhiro ODA, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
17.30 – 19.00 น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการ และรับชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.45 น. การอภิปราย เรื่อง “ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของครูบรรณารักษ์ และสาระของหลักสูตรที่ควรจะเป็น” วิทยากรโดย Professor Mitsuhiro ODA, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science และ ศ. ดร.ชุติมา สัจจานันท์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเชิงวิพากษ์ เรื่อง “การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์”
วิทยากรโดย Professor Mitsuhiro ODA, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science และ ศ. ดร.ชุติมา สัจจานันท์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรครูบรรณารักษ์”
วิทยากรโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

 

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2562

07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเชิงวิพากษ์และนำเสนอ “การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์”
วิทยากรโดย Professor Mitsuhiro ODA, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.35 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่อง “ห้องสมุดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา” สังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอน ครูบรรณารักษ์และแหล่งเรียนรู้ อำเภอเกาะสมุย
17.35 น. พิธีปิดการอบรม

 

หมายเหตุ :

เวลา 10.30 -10.45 รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.30 – 14.45 รับประทานอาหารว่าง