หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.

คณะทำงานได้แก่ อาจารย์ ดร.พิชัย สุขวุ่น, อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว, อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์, อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง, อาจารย์เอพร โมฬี, อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์, อาจารย์กฤษมาศ พันธ์มูสิก, อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด, อาจารย์สันติชัย แย้มใหม่, นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร, นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว, นางจารี วาริชกิจกุล