เครือข่ายนักสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ ครูอาจารย์ บุคลากรการศึกษา สมาคมได้แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ รวมทั้งความรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สู่ระดับสากล

การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)

การบูรณาการทุกรายวิชาในหลักสูตร

แนวทางการดำเนินงาน

  1. เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการผลิต พัฒนาครูบรรณารักษ์  หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฏิรูปการเรียนรู้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล
  2. สร้างและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ในระดับชาติ

เป้าหมายโครงการ

  1. อาจารย์ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์  และอาจารย์คณะครุศาสตร์     ที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
  2. บรรณารักษ์  นักสารสนเทศ นักการศึกษา
  3. นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง