ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและรวดเร็วต่อสังคมโลกและสังคมไทย วิถีชีวิต การทำงาน และทุกมิติในสังคม การจัดการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ให้ตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลง โอกาสและความท้าทายของศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญยิ่ง และจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาอย่าง “รู้เท่าทัน” และการรวมพลังเครือข่ายในการสร้างกำลังคนที่ตอบสนองตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

          หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อการบรรลุปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ในระดับเครือข่ายภาคใต้ รองรับทิศทางการพัฒนา  ตลอดจนสร้างความมุ่งมั่นในการเปิดโลกทัศน์ การแบ่งปันความรู้ร่วมกันสู่การเป็นแหล่งขับเคลื่อนการศึกษาสาขาวิชาแบบครบวงจร ประกอบกับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยความความสำคัญดังกล่าว สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่มีความพร้อมในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ จึงเห็นควรดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการจัดโครงการสัมมนาวิชาการการเชื่อมโยงเครือข่ายนักสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ในระดับภาคใต้  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น  พัฒนามาจากการเป็นวิทยาลัยครูที่สั่งสมบ่มเพาะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตครู และเป็นสถาบันหลักในการผลิตครูบรรณารักษ์ในสังคมไทย  การพัฒนาวิทยาลัยครูเป็นมหาวิทยาลัยทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏขยายการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆอย่างกว้างขวาง รวมทั้งหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์  และสารสนเทศศาสตร์ หรือชื่อเรียกหลักสูตรแตกต่างกันไป โดยมุ่งผลิตบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ตลาดแรงงานห้องสมุดและองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการผลิต และพัฒนาครูบรรณารักษ์  และหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การปฏิรูปการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ในระดับชาติ