รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางบริหารการศึกษา – อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี