ชื่อ
ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร คุรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 1 file(s)
form January 26, 2019 Download
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี
 1 file(s)
form January 25, 2019 Download
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชา ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)
form January 25, 2019 Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 1 file(s)
form January 26, 2019 Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
 1 file(s)
form January 25, 2019 Download
School Library Media
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
AASL Standards Framework for Learners
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Standards School Library Media ProgramsMD
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
The Professionalization of Filipino Librarians – Corazon M. Nera
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Teacher Librarian Role Statement
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Standards for Philippine School Libraries
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
IFLA School Library Guidelines
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
แบบตอบรับโครงการประชุมวิชาการการผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
 1 file(s)
form December 22, 2018 Download
เอกสารโครงการประชุมวิชาการการผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
 1 file(s)
form December 22, 2018 Download