ชื่อ
School Library Media
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
AASL Standards Framework for Learners
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Standards School Library Media ProgramsMD
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
The Professionalization of Filipino Librarians – Corazon M. Nera
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Teacher Librarian Role Statement
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
Standards for Philippine School Libraries
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
IFLA School Library Guidelines
 1 file(s)
form January 14, 2019 Download
แบบตอบรับโครงการประชุมวิชาการการผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
 1 file(s)
form December 22, 2018 Download
เอกสารโครงการประชุมวิชาการการผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
 1 file(s)
form December 22, 2018 Download