ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

sruconference2017

Theme :  แพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

Date :  22-24 พฤศจิกายน 2560

Visit Site

The 33 rd National Graduate Research Conference

banner_ngrc33

Theme :  เวที สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Date :  11- 12 ธันวาคม 2557

Visit Site